Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

Tycja
21:56
2663 b356
Reposted frommisza misza viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:55
1940 218b 500
Reposted fromfungi fungi viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:55
Reposted fromcarfreitag carfreitag viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:54
2410 1c4d 500
Reposted fromalmostlover almostlover viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:54
5243 e0ce 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:53
1237 1879 500
Reposted frombenzodiazepina benzodiazepina viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:53
Tycja
21:53
Reposted fromKara1969 Kara1969 viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:53
5586 8aaa 500
Reposted fromGIFer GIFer viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:53
2448 1a52 500
Reposted fromfungi fungi viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:52
1813 529b
damn
Reposted fromdelima delima viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:52
Reposted fromteijakool teijakool viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:51
0871 5843
Reposted fromlukster lukster viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:51
Tycja
21:51
6995 a01e
Reposted fromNullen Nullen viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:38
5822 50ea 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:38
Tycja
21:38
3490 6045 500
Building a Fort
Reposted fromPsaiko Psaiko viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:37
1872 dcd9 500
Reposted fromfungi fungi viawujcioBat wujcioBat
Tycja
21:37
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viawujcioBat wujcioBat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl